بازدید آقای بهداد سلیمی از غرفه نمایشگاهی فومیران

بازدید آقای بهداد سلیمی از غرفه نمایشگاهی فومیران