بازدید آقای مهندس محمودی نماینده مجلس ملارد از کارخانه فومیران

بازدید آقای مهندس محمودی نماینده مجلس ملارد از کارخانه فومیران