سایر مکان های عمومی

برج ایران زمین

فرهنگسرای اندیشه سعدی

دانشکده هادی

محل نگهداری حیوانات خانگی