همراهی مدیر عامل فومیران با دکتر ظریف به عنوان هیئت همراه سیاسی اقتصادی