گردهمایی و جشن آغاز سال ۱۳۹۳

گردهمایی و جشن آغاز سال ۱۳۹۳