لیست قیمت محصولات

 

کفپوش و دیوار پوش

 

نام محصول

ابعاد

( mm )ضخامت

قیمت ( ریال)

کفپوش تاتامی

۵۰×50

۲۰

۱۲۸۵۰۰

کفپوش تاتامی

۵۰×50

۲۵

۱۵۴۵۰۰

کفپوش تاتامی

۵۰×50

۳۰

۲۰۶۰۰۰

کفپوش تاتامی

۱۰۰×100

۱۰

۲۶۷۸۰۰

کفپوش تاتامی

۱۰۰×100

۱۵

۴۱۲۰۰۰

کفپوش تاتامی

۱۰۰×100

۲۰

۵۱۵۰۰۰

کفپوش تاتامی

۱۰۰×100

۲۵

۶۱۸۰۰۰

کفپوش تاتامی

۱۰۰×100

۳۰

۸۱۳۷۰۰

کفپوش تاتامی

۱۰۰×100

۴۵

۱۲۸۷۵۰

کفپوش تاتامی طرح دار

۱۰۰×100

۲۰۶۳۰۰۰۰
کفپوش تاتامی طرح دار

۱۰۰×100

۲۵۷۵۰۰۰۰
کفپوش تاتامی طرح دار

۱۰۰×100

۳۰۹۵۰۰۰۰
کفپوش لاستیکی۵۰۵۰×۲۰۱۹۱۰۰۰
کفپوش لاستیکی

۱۰۰×100

۲۲۶۱۸۰۰۰
کفپوش لاستیکی

۱۰۰×100

۲۵۶۷۰۰۰۰
کفپوش لاستیکی

۱۰۰×100

۴۵۷۹۵۰۰۰
گلدن

۱۰۰×100

۲۲ 
گلدن

۱۰۰×100

۴۵ 
    
فوم رول   
نام محصولابعاد

( mm )ضخامت

قیمت ( ریال)

فوم رول

۱/۵×50

۱

۱۳۷۵۰۰۰

فوم رول

۱/۵×50

۱/۵

۱۹۸۰۰۰۰

فوم رول

۱/۵×50

۱/۸۲۳۶۵۰۰۰

فوم رول

۱/۵×50

۲

۲۵۳۰۰۰۰

فوم رول

۱/۵×50

۲/۵

۳۳۰۰۰۰۰

فوم رول

۱/۵×50

۳

۳۹۶۰۰۰۰

فوم رول

۱/۵×50

۴

۵۲۸۰۰۰۰

فوم رول

۱/۵×50

۵

۶۶۰۰۰۰۰

فوم رول

۱/۵×50

۶

۷۹۷۵۰۰۰

فوم رول

۱/۵×50

۷

۹۱۳۰۰۰۰

فوم رول

۱/۵×50

۸

۱۰۵۶۰۰۰۰

فوم رول

۱/۵×50

۹

۱۱۸۸۰۰۰۰

فوم رول

۱/۵×50

۱۰

۱۳۲۰۰۰۰۰

فوم رول

۱/۵×100

۱

۲۷۵۰۰۰۰

فوم رول

۱/۵×100

۱/۵

۳۹۶۰۰۰۰

فوم رول۱/۵×100۱/۸۴۷۳۰۰۰۰

فوم رول

۱/۵×100

۲

۵۰۶۰۰۰۰

فوم رول

۱/۵×100

۲/۵

۶۶۰۰۰۰۰

فوم رول

۱/۵×100

۳

۷۹۲۰۰۰۰

فوم رول

۱/۵×100

۴

۱۰۵۶۰۰۰۰

فوم رول

۱/۵×100

۵

۱۳۲۰۰۰۰۰

فوم رول

۱/۵×100

۶

۱۵۹۵۰۰۰۰

فوم رول

۱/۵×100

۷

۱۸۲۶۰۰۰۰

فوم رول

۱/۵×100

۸

۲۱۱۲۰۰۰۰

فوم رول

۱/۵×100

۹

۲۳۷۶۰۰۰۰

فوم رول

۱/۵×100

۱۰

۲۶۴۰۰۰۰۰

    
ورق فوم   
نام محصولابعاد

( mm )ضخامت

قیمت ( ریال)
تی ممتاز شکوفه سیاه یا سفید۱۸۰×120۳۰ 
تی ممتاز شکوفه رنگی۱۸۰×120۳۰ 
تی ممتاز قالب رهاورد۱ سیاه یا سفید۲۴۰×140۳۰ 
تی ممتاز قالب رهاورد۱ رنگی۲۴۰×140۳۰ 
تی ممتاز قالب رهاورد۲ سیاه یا سفید۲۴۰×140۳۲ 
تی ممتاز قالب رهاورد۲ رنگی۲۴۰×140۳۲ 
تی ممتاز قالب میکروگلدار سیاه یا سفید   
تی ممتاز قالب میکروگلدار رنگی   
ورق ممتاز گلچهره سیاه یا سفید۱۱۰×170۳۰ 
ورق ممتاز گلچهره رنگی۱۱۰×170۳۰ 
ورق ممتاز شکوفه سیاه یا سفید۱۲۰×180۳۰ 
ورق ممتاز شکوفه رنگی۱۲۰×180۳۰ 
ورق ممتاز پیام سیاه یا سفید۱۲۰×180۳۰ 
ورق ممتاز پیام رنگی۱۲۰×180۳۰ 
ورق ممتاز نیکو سیاه یا سفید۱۴۰×210۳۱ 
ورق ممتاز نیکو رنگی۱۴۰×210۳۱ 
ورق ممتاز البرز سیاه یا سفید۱۴۰×210۳۲ 
ورق ممتاز البرز رنگی۱۴۰×210۳۲ 
ورق ممتاز کیان سیاه یا سفید۱۲۵×210  
ورق ممتاز کیان رنگی۱۲۵×210  
ورق ممتاز رهاورد۱ سیاه یا سفید۱۴۰×240۳۰ 
ورق ممتاز رهاورد۱ رنگی۱۴۰×240۳۰ 
ورق ممتاز رهاورد۲ سیاه یا سفید۱۴۰×240۳۲ 
ورق ممتاز رهاورد۲ رنگی۱۴۰×240۳۲ 
تی صنعتی شکوفه سیاه یا سفید۱۸۰×120۳۰ 
تی صنعتی شکوفه رنگی۱۸۰×120۳۰ 
تی صادراتی سیاه یا سفید۱۸۰×120۳۰ 
تی صادراتی رنگی۱۸۰×120۳۰ 
فشرده ساده سیاه یا سفید۷۵×130۲۵ 
فشرده ساده رنگی۷۵×130۲۵ 
فشرده رهاورد سیاه یا سفید۱۱۰×170۲۶ 
فشرده رهاورد رنگی۱۱۰×170۲۶ 
فشرده تی ترک سخت۱۱۰×60  
فشرده تی ترک سخت رنگی۱۱۰×60  
دو رو آج سوزنی سیاه یا سفید۲۱۰۱۴۰×۲۰ 
دو رو آج سوزنی رنگی۲۱۰۱۴۰×۲۰ 
تی ترک میکرو گلدار سیاه یا سفید۱۱۰۸۶×۲۴ 
تی ترک میکروگلدار رنگی۱۱۰۸۶×۲۴ 
تی ترک گلچهره سیاه یا سفید۱۱۰×170۳۰ 
تی ترک گلچهره رنگی۱۱۰×170۳۰ 
تی ترک شکوفه سیاه یا سفید۱۲۰×180۳۰ 
تی ترک شکوفه رنگی۱۲۰×180۳۰ 
تی ترک پیام سیاه یا سفید۱۲۰×180۳۰ 
تی ترک پیام رنگی۱۲۰×180۳۰ 
ارتوپدی رهاورد سیاه یا سفید۱۳۳×228۳۱ 
ارتوپدی رهاورد رنگی۱۳۳×228۳۱ 
ارتوپدی شکوفه سیاه یا سفید۱۲۰×180۳۰ 
ارتوپدی شکوفه رنگی۱۲۰×180۳۰ 
ارتوپدی نیکو سیاه یا سفید۱۴۰×210۲۸ 
ارتوپدی نیکو رنگی۱۴۰×210۲۸ 
ارتوپدی البرز سیاه یا سفید۱۴۰×210۳۰ 
ارتوپدی البرز رنگی۱۴۰×210۳۰ 
میکروآلن سیاه یا سفید۱۰۳×80۱۲ 
میکروآلن رنگی۱۰۳×80۱۲ 
فوم گلسازی۶۰۷۰×۰/۸ 
    
ورزشی   
نام محصولابعاد

( mm )ضخامت

 
تخته استپ ساده کوچک   
تخته استپ ساده بزرگ   
تخته استپ مارک دار   
 
crisp fa