لیست قیمت محصولات

 

کفپوش و دیوار پوش

تلفن های تماس فومیران:                 ۶- ۳۳۹۹۷۷۲۲ ۰۲۱

نام محصول

ابعاد

( mm )ضخامت

قیمت ( ریال)

کفپوش تاتامی

۵۰×۵۰

۲۰

تماس بگیرید

کفپوش تاتامی

۵۰×۵۰

۲۵

تماس بگیرید

کفپوش تاتامی

۵۰×۵۰

۳۰

تماس بگیرید

کفپوش تاتامی

۱۰۰×۱۰۰

۱۰

تماس بگیرید

کفپوش تاتامی

۱۰۰×۱۰۰

۱۵

تماس بگیرید

کفپوش تاتامی

۱۰۰×۱۰۰

۲۰

تماس بگیرید

کفپوش تاتامی

۱۰۰×۱۰۰

۲۵

تماس بگیرید

کفپوش تاتامی

۱۰۰×۱۰۰

۳۰

تماس بگیرید

کفپوش تاتامی

۱۰۰×۱۰۰

۴۵

تماس بگیرید

کفپوش تاتامی طرح دار

۱۰۰×۱۰۰

۲۰تماس بگیرید
کفپوش تاتامی طرح دار

۱۰۰×۱۰۰

۲۵تماس بگیرید
کفپوش تاتامی طرح دار

۱۰۰×۱۰۰

۳۰تماس بگیرید
کفپوش لاستیکی۵۰۵۰×۲۰تماس بگیرید
کفپوش لاستیکی

۱۰۰×۱۰۰

۲۲تماس بگیرید
کفپوش لاستیکی

۱۰۰×۱۰۰

۲۵تماس بگیرید
کفپوش لاستیکی

۱۰۰×۱۰۰

۴۵تماس بگیرید
گلدن

۱۰۰×۱۰۰

۲۲
گلدن

۱۰۰×۱۰۰

۴۵
فوم رول
نام محصولابعاد

( mm )ضخامت

قیمت ( ریال)

فوم رول

۱/۵×۵۰

۱

تماس بگیرید

فوم رول

۱/۵×۵۰

۱/۵

تماس بگیرید

فوم رول

۱/۵×۵۰

۱/۸تماس بگیرید

فوم رول

۱/۵×۵۰

۲

تماس بگیرید

فوم رول

۱/۵×۵۰

۲/۵

تماس بگیرید

فوم رول

۱/۵×۵۰

۳

تماس بگیرید

فوم رول

۱/۵×۵۰

۴

تماس بگیرید

فوم رول

۱/۵×۵۰

۵

تماس بگیرید

فوم رول

۱/۵×۵۰

۶

تماس بگیرید

فوم رول

۱/۵×۵۰

۷

تماس بگیرید

فوم رول

۱/۵×۵۰

۸

تماس بگیرید

فوم رول

۱/۵×۵۰

۹

تماس بگیرید

فوم رول

۱/۵×۵۰

۱۰

تماس بگیرید

فوم رول

۱/۵×۱۰۰

۱

تماس بگیرید

فوم رول

۱/۵×۱۰۰

۱/۵

تماس بگیرید

فوم رول۱/۵×۱۰۰۱/۸تماس بگیرید

فوم رول

۱/۵×۱۰۰

۲

تماس بگیرید

فوم رول

۱/۵×۱۰۰

۲/۵

تماس بگیرید

فوم رول

۱/۵×۱۰۰

۳

تماس بگیرید

فوم رول

۱/۵×۱۰۰

۴

تماس بگیرید

فوم رول

۱/۵×۱۰۰

۵

تماس بگیرید

فوم رول

۱/۵×۱۰۰

۶

تماس بگیرید

فوم رول

۱/۵×۱۰۰

۷

تماس بگیرید

فوم رول

۱/۵×۱۰۰

۸

تماس بگیرید

فوم رول

۱/۵×۱۰۰

۹

تماس بگیرید

فوم رول

۱/۵×۱۰۰

۱۰

تماس بگیرید

ورق فوم
نام محصولابعاد

( mm )ضخامت

قیمت ( ریال)
تی ممتاز شکوفه سیاه یا سفید۱۸۰×۱۲۰۳۰
تی ممتاز شکوفه رنگی۱۸۰×۱۲۰۳۰
تی ممتاز قالب رهاورد۱ سیاه یا سفید۲۴۰×۱۴۰۳۰
تی ممتاز قالب رهاورد۱ رنگی۲۴۰×۱۴۰۳۰
تی ممتاز قالب رهاورد۲ سیاه یا سفید۲۴۰×۱۴۰۳۲
تی ممتاز قالب رهاورد۲ رنگی۲۴۰×۱۴۰۳۲
تی ممتاز قالب میکروگلدار سیاه یا سفید
تی ممتاز قالب میکروگلدار رنگی
ورق ممتاز گلچهره سیاه یا سفید۱۱۰×۱۷۰۳۰
ورق ممتاز گلچهره رنگی۱۱۰×۱۷۰۳۰
ورق ممتاز شکوفه سیاه یا سفید۱۲۰×۱۸۰۳۰
ورق ممتاز شکوفه رنگی۱۲۰×۱۸۰۳۰
ورق ممتاز پیام سیاه یا سفید۱۲۰×۱۸۰۳۰
ورق ممتاز پیام رنگی۱۲۰×۱۸۰۳۰
ورق ممتاز نیکو سیاه یا سفید۱۴۰×۲۱۰۳۱
ورق ممتاز نیکو رنگی۱۴۰×۲۱۰۳۱
ورق ممتاز البرز سیاه یا سفید۱۴۰×۲۱۰۳۲
ورق ممتاز البرز رنگی۱۴۰×۲۱۰۳۲
ورق ممتاز کیان سیاه یا سفید۱۲۵×۲۱۰
ورق ممتاز کیان رنگی۱۲۵×۲۱۰
ورق ممتاز رهاورد۱ سیاه یا سفید۱۴۰×۲۴۰۳۰
ورق ممتاز رهاورد۱ رنگی۱۴۰×۲۴۰۳۰
ورق ممتاز رهاورد۲ سیاه یا سفید۱۴۰×۲۴۰۳۲
ورق ممتاز رهاورد۲ رنگی۱۴۰×۲۴۰۳۲
تی صنعتی شکوفه سیاه یا سفید۱۸۰×۱۲۰۳۰
تی صنعتی شکوفه رنگی۱۸۰×۱۲۰۳۰
تی صادراتی سیاه یا سفید۱۸۰×۱۲۰۳۰
تی صادراتی رنگی۱۸۰×۱۲۰۳۰
فشرده ساده سیاه یا سفید۷۵×۱۳۰۲۵
فشرده ساده رنگی۷۵×۱۳۰۲۵
فشرده رهاورد سیاه یا سفید۱۱۰×۱۷۰۲۶
فشرده رهاورد رنگی۱۱۰×۱۷۰۲۶
فشرده تی ترک سخت۱۱۰×۶۰
فشرده تی ترک سخت رنگی۱۱۰×۶۰
دو رو آج سوزنی سیاه یا سفید۲۱۰۱۴۰×۲۰
دو رو آج سوزنی رنگی۲۱۰۱۴۰×۲۰
تی ترک میکرو گلدار سیاه یا سفید۱۱۰۸۶×۲۴
تی ترک میکروگلدار رنگی۱۱۰۸۶×۲۴
تی ترک گلچهره سیاه یا سفید۱۱۰×۱۷۰۳۰
تی ترک گلچهره رنگی۱۱۰×۱۷۰۳۰
تی ترک شکوفه سیاه یا سفید۱۲۰×۱۸۰۳۰
تی ترک شکوفه رنگی۱۲۰×۱۸۰۳۰
تی ترک پیام سیاه یا سفید۱۲۰×۱۸۰۳۰
تی ترک پیام رنگی۱۲۰×۱۸۰۳۰
ارتوپدی رهاورد سیاه یا سفید۱۳۳×۲۲۸۳۱
ارتوپدی رهاورد رنگی۱۳۳×۲۲۸۳۱
ارتوپدی شکوفه سیاه یا سفید۱۲۰×۱۸۰۳۰
ارتوپدی شکوفه رنگی۱۲۰×۱۸۰۳۰
ارتوپدی نیکو سیاه یا سفید۱۴۰×۲۱۰۲۸
ارتوپدی نیکو رنگی۱۴۰×۲۱۰۲۸
ارتوپدی البرز سیاه یا سفید۱۴۰×۲۱۰۳۰
ارتوپدی البرز رنگی۱۴۰×۲۱۰۳۰
میکروآلن سیاه یا سفید۱۰۳×۸۰۱۲
میکروآلن رنگی۱۰۳×۸۰۱۲
فوم گلسازی۶۰۷۰×۰/۸
ورزشی
نام محصولابعاد

( mm )ضخامت

تخته استپ ساده کوچک
تخته استپ ساده بزرگ
تخته استپ مارک دار

شماره های تماس با ما

تلفن های تماس:                ۶- ۳۳۹۹۷۷۲۲ ۰۲۱
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
در WhatsApp مکالمه کنید