اینماد | نماد تجارت الکترونیکی

شناسه کاربری

کسب و کار فومیران در مركز توسعه تجارت الكترونیكی وزارت صنعت، معدن و تجارت شناسایی شده و دارای نماد تجارت الكترونیكی می باشد.