آیا محصولات فومیران قابل اشتعال هستند؟

آیا محصولات فومیران قابل اشتعال هستند؟

محصولات این شرکت تنها در مواردی که مستقیما روی شعله قرار بگیرند، می‌سوزند. اما به…