تازه های خبری

کیف فومی

با ایجاد طرح هندوانه بر روی فوم و نصب نمودن دسته به بدنه می توان کیف فومی با طرح هندوانه ایجاد نمود.

crisp fa