با استفاده از فوم های گلسازی فومیران می توان انواع گل ها را ساخت. www.foamiran.com